รับสมัคร นศ.ใหม่ ภาคเรียน ที่ 1/65

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก)
กำลังเปิดรับสมัคร นศ. ใหม่
ภาคเรียนที่ 1/65
สนใจคลิกสมัครตามลิงค์
หน้าสมัครรวมทุกหลักสูตร
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/typesub/99
ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9796
การควบคุมมอเตอร์ รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9797
เครื่องปรับอากาศ รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9798
การควบคุมมอเตอร์ รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9799
ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9800
ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9801
การพันมอเตอร์ รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9802
ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9803
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9804
ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9805
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9806
โหราศาสตร์ประยุกต์ รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9807
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9808
ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9809
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9810
โหราศาสตร์ประยุกต์ รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9811
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9812
ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9813
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9814
การใช้งานโมบายเทคโนโลยี รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9848
อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์ รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9849
จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9822
เสื้อผ้าสตรี 4 รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9823
ขนมอบ รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9824
อาหารไทย รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9825
ซอยผมสุภาพบุรุษ รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9826
แต่งผมสตรี ห้อง 1 รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9827
ซอยผมสตรี ห้อง 2 รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9828
งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9829
จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9830
เสื้อผ้าสตรี 4 รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9831
ขนมอบ รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9832
อาหารไทย รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9833
ตัดผมสุภาพบุรุษ ห้อง 1 รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9834
ซอยผมสตรี ห้อง 1 รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9835
งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9836
เสื้อผ้าสตรี 4 รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9815
ขนมอบ รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9816
อาหารไทย รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9817
ตัดผมสุภาพบุรุษ ห้อง 1 รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9818
แต่งผมสตรี ห้อง 2 รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9819
ซอยผมสตรี ห้อง 1 รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9820
งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9821
การเจียระไนพลอย รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9837
การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9838
การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9839
นวดไทยเพื่อสุขภาพ(กระทรวง ห้อง 1) รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9840
การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9841
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ(กระทรวง ห้อง 1) รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9842
อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/10101
อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/10102
อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/10103
ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9847
ผลิตสื่อภาพยนตร์ระบบดิจิทัล รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/10092

ฝึกอาชีพบางรัก